price

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۱ شنبه 20:37

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 20:37:33 برابر با 2023/12/02 در بازار با نرخ 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 504,690 ریال امروز یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 20:37:33 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۱ شنبه 20:37 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۰ جمعه 15:53

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 15:53:15 برابر با 2023/12/01 در بازار با نرخ 505,340 پانصد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 505,340 ریال امروز ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 15:53:15 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۰ جمعه 15:53 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۹ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:49 برابر با 2023/11/30 در بازار با نرخ 506,630 پانصد و شش هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 506,630 ریال امروز نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:49 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۹ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۸ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:01 برابر با 2023/11/29 در بازار با نرخ 501,850 پانصد و یک هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 501,850 ریال امروز هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۸ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۷ سه شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:42 برابر با 2023/11/28 در بازار با نرخ 503,370 پانصد و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 503,370 ریال امروز هفت آذر هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۷ سه شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۶ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:57 برابر با 2023/11/27 در بازار با نرخ 502,400 پانصد و دو  هزار و چهار صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 502,400 ریال امروز شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:57 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۶ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۵ یکشنبه 21:38

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 21:38:32 برابر با 2023/11/26 در بازار با نرخ 501,860 پانصد و یک هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 501,860 ریال امروز پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۵ یکشنبه 21:38 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۴ شنبه 16:42

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 16:42:22 برابر با 2023/11/25 در بازار با نرخ 504,370 پانصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 504,370 ریال امروز چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 16:42:22 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۴ شنبه 16:42 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳ جمعه 12:41

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:41:21 برابر با 2023/11/24 در بازار با نرخ 503,280 پانصد و سه هزار و دویست و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 503,280 ریال امروز سه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:41:21 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳ جمعه 12:41 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:35 برابر با 2023/11/23 در بازار با نرخ 501,710 پانصد و یک هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 501,710 ریال امروز دو آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:35 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲ پنجشنبه 11:31 ادامه »