نرخ لحظه ای

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۴ یکشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:47 برابر با 2024/07/14 در بازار با نرخ 583,700 پانصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 583,700 ریال امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۴ یکشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۳ شنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:04 برابر با 2024/07/13 در بازار با نرخ 579,580 پانصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 579,580 ریال امروز بیست و سه تیر هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۳ شنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۲ جمعه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:22 برابر با 2024/07/12 در بازار با نرخ 579,650 پانصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 579,650 ریال امروز بیست و دو تیر هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۲ جمعه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۱ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:32 برابر با 2024/07/11 در بازار با نرخ 584,850 پانصد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 584,850 ریال امروز بیست و یک تیر …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۱ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۰ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:58 برابر با 2024/07/10 در بازار با نرخ 588,450 پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 588,450 ریال امروز بیست تیر هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۰ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۹ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:26 برابر با 2024/07/09 در بازار با نرخ 588,460 پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 588,460 ریال امروز نوزده تیر هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۹ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۸ دوشنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ هجده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:38 برابر با 2024/07/08 در بازار با نرخ 588,640 پانصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 588,640 ریال امروز هجده تیر هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۸ دوشنبه 11:34 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۷ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۷ هفده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:57 برابر با 2024/07/07 در بازار با نرخ 588,630 پانصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 588,630 ریال امروز هفده تیر هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۷ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۶ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۶ شانزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:27 برابر با 2024/07/06 در بازار با نرخ 593,220 پانصد و نود و سه هزار و دویست و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 593,220 ریال امروز شانزده تیر هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۶ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۵ جمعه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۱۵ پانزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:42 برابر با 2024/07/05 در بازار با نرخ 608,760 ششصد و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 608,760 ریال امروز پانزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:42 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۵ جمعه 11:34 ادامه »