قیمت روز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۴ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۴ چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:39 برابر با 2024/06/24 در بازار با نرخ 620 ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 620 ریال امروز چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:39 قیمت یورو 654,700 ششصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۴ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:17 برابر با 2024/06/23 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز سه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:17 قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:17 برابر با 2024/06/22 در بازار با نرخ 635 ششصد و سی و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 635 ریال امروز دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:17 قیمت یورو 636,100 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:56 برابر با 2024/06/21 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز یک تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:56 قیمت یورو 636,300 ششصد و سی و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳۱ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳۱ سی و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:36 برابر با 2024/06/20 در بازار با نرخ 669 ششصد و شصت و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 669 ریال امروز سی و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳۱ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳۰ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۳۰ سی خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:23 برابر با 2024/06/19 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز سی خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:23 قیمت یورو 638,400 ششصد و سی و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳۰ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۹ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:38 برابر با 2024/06/18 در بازار با نرخ 786 هفتصد و هشتاد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 786 ریال امروز بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۹ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۸ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:37 برابر با 2024/06/17 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:37 قیمت یورو 631,800 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۸ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۷ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:43 برابر با 2024/06/16 در بازار با نرخ 168 صد و شصت و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 168 ریال امروز بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۷ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۶ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:19 برابر با 2024/06/15 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:19 قیمت یورو 632,500 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۶ شنبه 11:32 ادامه »