قیمت آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:24 برابر با 2023/11/22 در بازار با نرخ 503,330 پانصد و سه هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 503,330 ریال امروز یک آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:24 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳۰ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:26 برابر با 2023/11/21 در بازار با نرخ 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 504,690 ریال امروز سی آبان هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۳۰ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۹ دوشنبه 22:35

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 22:35:45 برابر با 2023/11/20 در بازار با نرخ 502,860 پانصد و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 502,860 ریال امروز بیست و نه آبان هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۹ دوشنبه 22:35 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۸ یکشنبه 17:30

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:30:11 برابر با 2023/11/19 در بازار با نرخ 504,020 پانصد و چهار هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 504,020 ریال امروز بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۸ یکشنبه 17:30 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۷ شنبه 13:30

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 13:30:09 برابر با 2023/11/18 در بازار با نرخ 506,030 پانصد و شش هزار وسی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 506,030 ریال امروز بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۷ شنبه 13:30 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۶ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:28 برابر با 2023/11/17 در بازار با نرخ 508,870 پانصد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 508,870 ریال امروز بیست و شش آبان هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۶ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۵ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:08 برابر با 2023/11/16 در بازار با نرخ 509,140 پانصد و نه هزار و صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 509,140 ریال امروز بیست و پنج آبان هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۵ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۴ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:42 برابر با 2023/11/15 در بازار با نرخ 510,470 پانصد و ده هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 510,470 ریال امروز بیست و چهار آبان هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۴ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۳ سه شنبه 22:43

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ بیست و سه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 22:43:22 برابر با 2023/11/14 در بازار با نرخ 511,020 پانصد و یازده هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 511,020 ریال امروز بیست و سه آبان هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۳ سه شنبه 22:43 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۲ دوشنبه 18:28

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 18:28:24 برابر با 2023/11/13 در بازار با نرخ 511,790 پانصد و یازده هزار و هفتصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 511,790 ریال امروز بیست و دو آبان هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۲ دوشنبه 18:28 ادامه »