قیمت آنلاین

قیمت طلا 12,372,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ برابر با 2020/09/23 ساعت 11:10:48 ثانیه با نرخ 12,372,000 دوازده میلیون و سیصد و هفتاد و دو  هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و سیصد و هفتاد و دو  هزار بالاترین قیمت طلا 12,434,000 دوازده میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار ریال و پایین ترین …

قیمت طلا 12,372,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ادامه »

قیمت سکه امامی 132,090,398 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ برابر با 2020/09/23 ساعت 10:00:34 ثانیه با نرخ 132,090,398 صد و سی و دو  میلیون و نود هزار و سیصد و نود و هشت ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ بالاترین قیمت سکه 132,260,000 صد و سی و دو  میلیون و دویست و شصت هزار ریال و پایین …

قیمت سکه امامی 132,090,398 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 272,030 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 272,030 دویست و هفتاد و دو  هزار وسی ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ برابر با 2020/09/23 ساعت 09:01:40 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ بالاترین قیمت دلار آمریکا 272,060 دویست و هفتاد و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 269,450 دویست و شصت و نه هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 272,030 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ادامه »

قیمت طلا 12,257,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ برابر با 2020/09/22 ساعت 10:31:10 ثانیه با نرخ 12,257,000 دوازده میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار بالاترین قیمت طلا 12,538,000 دوازده میلیون و پانصد و سی و هشت هزار ریال و پایین ترین …

قیمت طلا 12,257,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ ادامه »

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ برابر با 2020/09/22 ساعت 10:00:17 ثانیه با نرخ 130,490,185 صد و سی میلیون و چهار صد و نود هزار و صد و هشتاد و پنج ریال معامله شد. قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ بالاترین قیمت سکه 132,810,000 صد و سی و دو  میلیون و هشت صد و ده …

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 269,450 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 269,450 دویست و شصت و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال روز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ برابر با 2020/09/22 ساعت 09:06:28 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 273,060 دویست و هفتاد و سه هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 268,450 …

قیمت ارز قیمت دلار 269,450 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ ادامه »

قیمت طلا 12,488,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ برابر با 2020/09/21 ساعت 10:31:29 ثانیه با نرخ 12,488,000 دوازده میلیون و چهار صد و هشتاد و هشت هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و چهار صد و هشتاد و هشت هزار بالاترین قیمت طلا 12,492,000 دوازده میلیون و چهار صد و نود و دو  هزار ریال و …

قیمت طلا 12,488,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ ادامه »

قیمت سکه 130,680,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ برابر با 2020/09/21 ساعت 10:04:46 ثانیه با نرخ 132,640,708 صد و سی و دو  میلیون و ششصد و چهل هزار و هفتصد و هشت ریال معامله شد. قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ بالاترین قیمت سکه 132,660,000 صد و سی و دو  میلیون و ششصد و شصت هزار ریال و پایین …

قیمت سکه 130,680,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 272,980 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 272,980 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ برابر با 2020/09/21 ساعت 09:00:54 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 273,060 دویست و هفتاد و سه هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 264,450 دویست و …

قیمت ارز قیمت دلار 272,980 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 12,054,868 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ برابر با 2020/09/20 ساعت 11:31:33 ثانیه با نرخ 12,054,868 دوازده میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و شصت و هشت ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و شصت و هشت بالاترین قیمت طلا 12,054,000 دوازده میلیون و پنجاه …

قیمت طلا 12,054,868 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ادامه »