قیمت آنلاین

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:06 برابر با 2021/02/04 در بازار با نرخ 237,660 دویست و سی و هفت هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 237,660 ریال امروز شانزده بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:56 برابر با 2021/02/03 در بازار با نرخ 238,710 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 238,710 ریال امروز پانزده بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:55 برابر با 2021/02/02 در بازار با نرخ 238,720 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 238,720 ریال امروز چهارده بهمن هزار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:28 برابر با 2021/02/01 در بازار با نرخ 239,210 دویست و سی و نه هزار و دویست و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 239,210 ریال امروز سیزده بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:47 برابر با 2021/01/31 در بازار با نرخ 237,170 دویست و سی و هفت هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 237,170 ریال امروز دوازده بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ شنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:11 برابر با 2021/01/30 در بازار با نرخ 232,869 دویست و سی و دو  هزار و هشت صد و شصت و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 232,869 ریال امروز یازده بهمن …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ شنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ جمعه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:16 برابر با 2021/01/29 در بازار با نرخ 232,110 دویست و سی و دو  هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 232,110 ریال امروز ده بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ جمعه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۹ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:46 برابر با 2021/01/28 در بازار با نرخ 234,130 دویست و سی و چهار هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 234,130 ریال امروز نه بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۹ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:07 برابر با 2021/01/27 در بازار با نرخ 229,180 دویست و بیست و نه هزار و صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 229,180 ریال امروز هشت بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:07 برابر با 2021/01/27 در بازار با نرخ 229,180 دویست و بیست و نه هزار و صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 229,180 ریال امروز هشت بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۸ چهارشنبه 09:31 ادامه »