دلار

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:26 برابر با 2021/01/20 در بازار با نرخ 217,950 دویست و هفده هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 217,950 ریال امروز یک بهمن هزار و سیصد و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سی دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:23 برابر با 2021/01/19 در بازار با نرخ 218,010 دویست و هجده هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 218,010 ریال امروز سی دی هزار و سیصد و نود و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:22 برابر با 2021/01/18 در بازار با نرخ 230,276 دویست و سی هزار و دویست و هفتاد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 230,276 ریال امروز بیست و نه …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ بیست و هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:19 برابر با 2021/01/17 در بازار با نرخ 229,470 دویست و بیست و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 229,470 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:29 برابر با 2021/01/16 در بازار با نرخ 239,766 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و شصت و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 239,766 ریال امروز بیست …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ جمعه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:30 برابر با 2021/01/15 در بازار با نرخ 239,530 دویست و سی و نه هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 239,530 ریال امروز بیست و شش …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ جمعه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:19 برابر با 2021/01/14 در بازار با نرخ 244,980 دویست و چهل و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 244,980 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:40 برابر با 2021/01/13 در بازار با نرخ 248,440 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 248,440 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:49 برابر با 2021/01/12 در بازار با نرخ 248,490 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 248,490 ریال امروز …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:53 برابر با 2021/01/11 در بازار با نرخ 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 248,520 ریال امروز بیست و دو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ دوشنبه 09:31 ادامه »