قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۴ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۴ چهارده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:08 برابر با 2024/07/04 در بازار با نرخ 606,200 ششصد و شش هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 606,200 ریال امروز چهارده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:08 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۴ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۳ چهارشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۳ سیزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:06 برابر با 2024/07/03 در بازار با نرخ 606,120 ششصد و شش هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 606,120 ریال امروز سیزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:06 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۳ چهارشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۲ سه شنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:22 برابر با 2024/07/02 در بازار با نرخ 614,160 ششصد و چهارده هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 614,160 ریال امروز دوازده تیر هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۲ سه شنبه 11:34 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۱ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:01 برابر با 2024/07/01 در بازار با نرخ 613,980 ششصد و سیزده هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 613,980 ریال امروز یازده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۱ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۰ یکشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:52 برابر با 2024/06/30 در بازار با نرخ 363 سیصد و شصت و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 363 ریال امروز ده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:52 قیمت یورو 665,200 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۱۰ یکشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۹ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ نه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:41 برابر با 2024/06/29 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز نه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:41 قیمت یورو 658,200 ششصد و پنجاه و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۹ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۸ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۸ هشت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:07 برابر با 2024/06/28 در بازار با نرخ 143 صد و چهل و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 143 ریال امروز هشت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:07 قیمت یورو 658,700 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۸ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۷ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷ هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:53 برابر با 2024/06/27 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:53 قیمت یورو 656,200 ششصد و پنجاه و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۷ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۶ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۶ شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:36 برابر با 2024/06/26 در بازار با نرخ 584 پانصد و هشتاد و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 584 ریال امروز شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:36 قیمت یورو 650,300 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۶ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۵ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۵ پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:12 برابر با 2024/06/25 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:12 قیمت یورو 653,100 ششصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۵ سه شنبه 11:31 ادامه »